НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ «Науково-методичне середовище і його можливості в зростанні рівня педагогічного професіоналізму»

Сучасний учитель може ефективно вирішувати професійні проблеми, висунуті педагогічною дійсністю, тільки якщо він володіє методикою наукової роботи, має досвід дослідницької діяльності і готовий до створення необхідної атмосфери наукового пошуку та методичних знахідок в умовах практичної педагогічної роботи.

Прогнозування розвитку освіти, наукове обґрунтування інновацій в освітньому просторі, визначення доцільності впровадження нововведень у зміст професійної підготовки, обумовили введення до змісту професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів за спеціальністю 5.01010201 «Початкова освіта» спецкурсу «Науково-методичне середовище і його можливості в зростанні рівня педагогічного професіоналізму».

Мета курсу – свідоме оволодіння теоретичними основами науково-методичної діяльності, формування методичної культури, педагогічного мис­лення,  готовності майбутніх учителів до створення науково-методичного середовища в початковій школі.

Завдання курсу – актуалізація внутрішньої готовності студентів до змін і самозміни; забезпечення свободи вибору змісту, форм і методів роботи, створення ситуації пережитого досвіду міжособової взаємодії, співробітництва та співтворчості на основі спільної науково-методичної діяльності.

Зміст курсу передбачає тісний взаємозв’язок з теорією педагогіки, теоретичною і практичною підготовкою в процесі навчальних занять з предметів педагогічного циклу, всіх видів педагогічної практики та позааудиторної роботи. У змісті посилено обґрунтування процесів особистісного розвитку під впливом середовищних факторів, введені теми, що розкривають особливості науково-методичного середовища, його можливості в збагаченні професійного досвіду майбутнього вчителя, шляхи та способи демократизації середовища у шкільній дійсності.

У процесі вивчення курсу «Науково-методичне середовище і його можливості в зростанні рівня педагогічного професіоналізму» студенти актуалізують свої знання про психолого-педагогічні основи навчання, виконують аналіз і проектування різних форм і видів науково-методичної роботи вчителя початкових класів. З огляду на це, спецкурс викладається у V семестрі паралельно з пробною педагогічною практикою та роботою студентів над курсовою.

Впродовж вивчення курсу студенти повинні оволодіти знаннями про:

 • сутність, зміст, принципи, способи й умови здійснення науково-методичної діяльності;
 • теоретичні основи створення науково-методичного середовища, його значущості в підвищенні продуктивності вчительської праці;
 • закономірності, принципи та умови створення науково-методичного середовища в початковій школі;
 • специфіку прогнозування і проектування в шкільній дійсності науково-методичного середовища;
 • методику створення і використання у педагогічній практиці інновацій і нововведень;
 • механізми і теоретичні основи науково-дослідної і творчої педагогічної діяльності.

У результаті вивчення курсу студенти повинні вміти:

 • забезпечувати взаємозв’язок навчальної та наукової роботи, розкривати основи науково-методичної діяльності та обґрунтувати принципи, що її визначають;
 • огрганізовувати науково-методичну діяльності та застосовувати прийоми створення науково-методичного середовища у початковій школі;
 • проектувати педагогічну діяльність, керувати нею (самостійно ставити цілі, відбирати зміст, методи, форми з урахуванням особливостей особистості кожного учня);
 • самостійно формулювати гіпотези, розробляти і проводити експеримент;
 • самостійно обробляти і узагальнювати результати досліджень;
 • узагальнювати, виділяти факти, які притаманні науково-методичному середовищу;
 • створювати атмосферу взаємодії, співробітництва та співтворчості у навчально-науково-дослідній роботі.
 • грамотно оформлювати результати власного наукового пошуку у вигляді тез, наукових статей, навчально-методичних посібників, монографій, навчальної літератури, авторських програм і творчих проектів.

Таким чином зазначений спецкурс є засобом розвитку професійної позиції майбутнього вчителя –  активного суб’єкта шкільного середовища і як основа його підготовки до створення науково-методичного середовища у майбутній самостійній вчительській діяльності.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Комментарии закрыты