Науково-методична культура в системі формування професійної компетенції майбутніх учителів початкових класів

У статті розкрито місце науково-методичної культури в системі формування професійної компетенції вчителя початкових класів, визначено завдання, описано компоненти науково-методичної культури, модель та організаційно-педагогічні умови її формування. Ключові   слова:   професійна   компетенція   вчителя,   науково-методична компетентність, науково-методична культура, науково-методична робота. Зміни в історико-культурному та соціально-економічному житті України, нові запити суспільства на професійно підготовленого…

Читати далі

Науково-методична робота в системі підготовки вчителя початкової школи

Роль і місце науково-методичної роботи у підготовці та вдосконаленні педагогічних кадрів вивчалися багатьма вченими . У тлумаченні дослідниками цього поняття можна простежити кілька напрямів. Науково-методичну роботу розглядають як: складову  професійної підготовки майбутнього вчителя  (Ю.К Бабанський, Ю.Кудрявцев, П.Є.Решетніков); складову післядипломної освіти вчителя (М.Ю.Красовицький, С.Крисюк, О.Ю.Панасюк); результат  впровадження передового педагогічного досвіду (В.І.Бондар,…

Читати далі

Дослідження рівня сформованості готовності студентів педагогічного коледжу до створення науково-методичного середовища в початковій школі

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими, практичними завданнями. Сучасний учитель не може ефективно вирішувати професійні проблеми, висунуті педагогічною реальністю, якщо він не володіє методикою наукової роботи, не має досвіду дослідницької діяльності і не готовий до створення необхідної атмосфери наукового пошуку та методичних знахідок в умовах…

Читати далі

Зміст компонентів готовності студентів педагогічних коледжів до створення науково-методичного середовища в початковій школі

Анотація. У публікації зроблено теоретичний аналіз мотиваційно-потребнісного, змістово-процесуального, інтелектуально-креативного і оцінно-рефлексивного компонентів готовності студентів педагогічного коледжу до створення науково-методичного середовища в початковій школі. Викладено різні підходи науковців до визначення змісту мотивів і ціннісних прагнень особистості, інтелектуальних й креативних здібностей майбутніх педагогів, розкрито теоретичні основи рефлексії як основного компоненту готовності вчителя.…

Читати далі

Сутність, основні характеристики готовності студентів педагогічного коледжу до створення науково-методичного середовища в початковій школі

 Анотація: Стаття розкриває поняття готовності студентів педагогічного коледжу до створення науково-методичного середовища в початковій школі, визначає його основні характеристики. Ключові слова: «готовність» як педагогічна категорія, науково-методичне середовище, педагогічне середовище, психологічна готовність, дослідницька діяльність, педагогічна діяльність. ПОВНИЙ ТЕКСТ (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Читати далі

Відбулася настановча конференція з практики «Пробні уроки та заняття»

 Для студенів ІІІ курсу спеціальності «Початкова освіта» відбулася настановча конференція з практики «Пробні уроки та заняття». На майстер- клас викладачів прийшли не тільки студенти ІІІ курсів, а й деякі студенти ІІ курсу. Присутніх особливо зацікавили фрагменти уроків початкової школи та презентації до них, які продемонстрували вчителі початкових класів Грудницька Наталя…

Читати далі