База електронних публікацій

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Тетерятник М. В. Формування науково-методичної культури вчителя початкових класів як необхідна умова його професійної підготовки / М. В. Тетерятник // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / за загальною ред. В. І. Сипченка. – Слов’янськ : СДПУ, 2005. – Випуск 28. – С. 23–29.
 2. Тетерятник М. В. Модель формування науково-методичної культури майбутнього вчителя початкових класів / М. В. Тетерятник // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Херсон : ХДУ, 2005. – Випуск 40. – С. 446–450.
 3. Тетерятник М. В. Самостійна пізнавальна діяльність студентів як засіб формування науково-методичної культури майбутнього вчителя початкових класів / М. В. Тетерятник // Рідна школа. – 2006. – № 11. – С. 45–47.
 4. Тетерятник М. В. Науково-методична культура в системі формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів / М. В. Тетерятник // Педагогічні науки : збірник наукових праць. – Херсон : ХДУ, 2007. – Випуск 46. – С. 352–356.
 5. Климович М. В. Система формування науково-методичної культури майбутніх учителів початкових класів / М. В. Климович // Вісник Глухівського державного педагогічного університету ім. О. Довженка: зб. наук. праць. Випуск 18 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка ; редкол: О. І. Курок. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, – С. 44–49.
 6. Климович М. В. Науково-методичне середовище як фактор професійного становлення студентів педагогічного коледжу / М. В. Климович // Наука і освіта. – 2011. – № 11. – С. 69–72.
 7. Климович, М. В. Роль науково-методичного середовища педагогічного вузу в професійній підготовці вчителя початкової школи // Рідна школа. – 2011. — № 11 – С. 48-51.
 8. Климович, М. В. Підготовка студентів педагогічних коледжів до створення науково-методичного середовища в початковій школі // Парус. Науково-методичний журнал Миколаївщини. – 2011/2012. — № 2 (грудень-січень). – С. 41 – 44
 9. Климович, М. В. Вивчення та аналіз стану готовності студентів педагогічного коледжу до створення науково-методичного середовища в початковій школі / М. В. Климович // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – Випуск № 28(241). – С. 63–69.
 10. Климович, М. В. Науково-методичне середовище педагогічного ВНЗ у професійній підготовці вчителя / М. В. Климович // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / ред. кол. В. В. Кузьменко та ін. – Херсон : РІПО, 2012. – Випуск 13. – С. 128–132.
 11. Климович, М. В. Сутність, основні характеристики готовності студентів педагогічного коледжу до створення науково-методичного середовища в початковій школі / М. В. Климович // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Випуск № 107_1. – С. 229–238.
 12. Климович М. В. Підготовка студентів педагогічного коледжу до створення науково-методичного середовища в початковій школі / М. В. Климович // Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку : в 2 томах / Всеукраїнське громадське об’єднання «Нова освіта». – К., 2012. – Т. 2. – С. 56–61.
 13. Климович М. В. Підготовка студентів педагогічних коледжів до створення науково-методичного середовища в початковій школі // Початкова школа. – 2013 – № 4. – С. 55-57.
 14. Климович, М.В. Науково-методичне середовище освітнього закладу як фактор професійно-творчого становлення вчителя початкових класів // Педагогічний альманах: збірник наукових праць. – Херсон : РІПО, 2013. – С. 27-29.
 15. Климович М.В. Виховні технології у змісті підготовки майбутнього вчителя // Підготовка компетентного вчителя: традиції та інновації : матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (м. Умань, 21 березня 2014 р.) / ред. кол.: Ярошинська О.О. та ін. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. – С. 76-80.
 16. Klimovich M.V. Semantic characteristics of the main terms of research issues training students оf college of education to create scientific and methodological environment in primary school // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 5, Том ІІІ (54) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2014. – С. 385-393.
 17. Климович М.В. Інноваційність методичного середовища як умова ефективної діяльності педагогічного коледжу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 14-16 травня 2015 р.) / ред. кол. : Нікоолаєнко С.М. та ін. – К. : Міленіум, 2015. – С.

Участь у конференціях

 1. 2006 рік. 14-15 вересня. Міжнародна науково-практична конференція «Зміст громадянської освіти і виховання: історія, реалії, перспективи» Херсонський державний університет. Тема виступу «Формування громадянської складової науково-методичної культури вчителя початкових класів»
 2. 2006 рік. 16-17 листопада. Всеукраїнська науково-практична  конференція «Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності» Мелітопольський державний педагогічний університет. Тема виступу «Формування науково-методичної культури студента – шлях до творчої професійної діяльності».
 3. 2010 рік 6-7 травня. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні умови організації розвивального середовища в закладах освіти» Херсонський державний університет. Тема виступу «Формування науково-методичної культури майбутніх учителів  як одна із основних умов створення розвиваючого середовища в  початковій школі».
 4. 2011 р. 22-24 грудня. ІХ Всеукраїнська науково-практична заочна конференція «Молода наука України. Перспективи та пріоритети розвитку» м. Київ. Тема виступу «Підготовка студентів педагогічних коледжів до створення науково-методичного середовища в початковій школі».
 5. 2014 р. 13 березня Обласна науково-практична конференція «70-річний шлях Херсонської області – досягнення та перспективи розвитку» м. Херсон: Климович М.В. «Бериславський педагогічний коледж – інвестиції в майбутнє».
 6. 2014 р. 21 березня Всеукраїнський науково-методичний семінар «Підготовка компетентного вчителя: традиції та інновації» Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини: Климович М.В. «Виховні технології у змісті підготовки майбутнього вчителя».

Комментарии закрыты